Úvod           Mapa       Vyhledávání     


1. daňová a účetní s.r.o.
Svídnická 515/1
181 00 Praha 8

tel./fax: 284 813 536
284 815 359
e-mail: info@1du.cz
  Jak zaplatit daň - účty FU

úvod / praktické informace / Jak zaplatit daň - účty FU 


JAK SPRÁVNĚ ZAPLATIT DAŇ

Pro snažší a bezproblémové placení daní je vhodné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Území České republiky pokrývá 223 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Přitom:

 • předčíslí bankovního účtu ze dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č.1
 • matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2

  Celé číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se pak sestaví z předčíslí bankovního účtu a z matrikové části. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí se bez mezery uvede lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo účtu pro daň z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710. Poplatníci (plátci), kteří mají zřízen vlastní bankovní účet, mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu. V případě, že účet nemají, mohou platit prostřednictvím poštovní poukázky ("složenky") typu "A".
  Při použití obou zmíněných forem platebního styku je však nutno vyplnit variabilní symbol. Prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce typu "A") kmenovou část DIČ, tj. čísla za pomlčkou.

  Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.
  Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) na místně příslušném finančním úřadě, budou na složence předtištěny číslo účtu a sídlo finančního úřadu, název a sídlo peněžního ústavu (banky), u něhož má finanční úřad svůj účet, a rovněž sídlo odpovídající převodové pošty.

  Pokud je vyzvedutí předtištěné poštovní poukázky (složenky) pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít běžné poštovní poukázky (složenky) typu "A", která je k dispozici na každé poště. Na složence pak musí kromě svých vlastních identifikačních údajů uvést správné a úplné číslo bankovního účtu, sídlo příslušného finančního úřadu, PSČ a sídlo převodové pošty a rovněž název a sídlo peněžního ústavu (banky), u něhož má finanční úřad zřízen účet. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v příloze č.2. Při platbách daní včetně příslušenství daně se uvádí buď konstantní symbol 1149 (na poštovních poukázkách), anebo 1148 (při bezhotovostním bankovním převodu).

  Příloha č.1
  NÁZEV DANĚ PŘEDČÍSLÍ ÚČTU
  Daň z přidané hodnoty 705
  Spotřební daň z vína 780
  Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 799
  Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
  Spotřební daň z piva 4773
  Spotřební daň z lihu a lihovin 4781
  Daň silniční 748
  Daň z příjmů právnických osob 7704
  Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
  Daň z příjmů fyzických osob- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
  Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
  Daň z nemovitostí 7755
  Daň dědická 7739
  Daň darovací 7747
  Daň z převodu nemovitostí 7763
  Výnos exekucí 35
  Zajištění daně 10030
  Daň z obratu 2604
  Odvod ze zisku 2620
  Odvod z objemu mezd 2647
  Důchodová daň 2663
  Daň z objemu mezd 2671
  Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
  Daň z příjmů obyvatelstva 2700
  Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
  Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů) 1775
  Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
  Správní poplatky 3711
  Pokuty v blokovém řízení 3746
  Pokuty ve správním řízení 3754
  Neoprávněný majetkový prospěch 3789
  Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou prac. schopností 3797
  Náklady státního dozoru dle zákona č.202/1992 Sb. 2743
  Správní poplatky-loterie a sázkové hry 2786
  Příslušenství daní 4706
  Ostatní příjmy 4757
  Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního rozpočtu 4722
  Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
  Vratky dotací za tepelnou energii 6808
  Poplatky dle zákona č.389/1991 Sb. 8707
  Odvod za dočasné odnětí půdy dle § 11 odst. 11 1b zákona č.334/1992 Sb. 8715
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst 1a zákona č.334/1992 Sb. 8723
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. 8731
  Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8758
  Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č.289/1995 Sb. 8766
  Poplatky dle zákona č.62/1992 Sb.-sazba I 8782
  Poplatky dle zákona č.62/1992 Sb.-sazba II 8774
  Pokuty dle zákona č.238/1991 Sb.-odpad 9718
  Pokuty dle zákona č.309/1991 Sb.-ovzduší 9726
  Pokuty dle zákona č.334/1992 Sb.-zemědělská půda 9734
  Pokuty dle zákona č.282/1991 Sb.-ochrana lesa 9742
  Pokuty dle zákona č.23/1992 Sb.-vodní hospodářství 9750
  Pokuty dle zákona č.114/1992 Sb.-ochrana přírody 9769
  Pokuty dle zákona č.62/1992 Sb.-uložení odpadu 9777
  Pokuty dle zákona č.125/1997 Sb.-o odpadech 9785
  Odvody k kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby 5725
  Poplatky dle zákona č.58/1998 Sb.-vypouštění odpadních vod 9793
  Pokuty dle zákona č.58/1998 Sb.-vypouštění odpadních vod 6795
  Pokuty dle zákona č.157/1998 Sb.-o chemických látkách 8790

  Příloha č.2
  NÁZEV MATRIKA BANKA PSČ PŘEV. POŠTY BANKY PŘEVODOVÁ POŠTA BANKY
  FÚ pro Prahu 1 7625011/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 2 7622021/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 3 27623101/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 4 7627041/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 5 7624051/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 6 7621061/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 7 7629071/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 8 7626081/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu 9 7623091/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚpro Prahu 10 7622101/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ pro Prahu - Jižní Město 27628041/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Praze - Modřanech 17622041/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Benešově 7627121/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ ve Vlašimi 47629121/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ ve Voticích 57624121/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Berouně 7624131/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Hořovicích 27625131/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Kladně 762141/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ ve Slaném 27622141/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Kolíně 7629151/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Českém Brodě 37625151/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Kutné Hoře 7626161/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Čáslavi 17621161/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Uhlířských Janovicích 37622161/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Mělníce 7623171/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Kralupech nad Vltavou 47625171/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Neratovicích 27624171/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Mladé Boleslavi 7620181/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Benátkách nad Jizerou 57628181/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Mnichově Hradišti 47622181/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Nymburku 7628191/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ V Pečkách 37624191/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Poděbradech 27629191/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi 57624201/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ Praha-východ 7627201/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Říčanech 47629201/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ Praha-západ 97629111/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Příbrami 7624211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Březnici 77622211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Dobříši 47626211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Sedlčanech 57621211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Rakovníku 7621221/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
  FÚ v Českých Budějovicích 7629231/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Trhových Svinech 17624231/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Týně nad Vltavou 37625231/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Českém Krumlově 7626241/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Kaplici 17621241/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Jindřichově Hradci 7623251/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Dačicích 17629251/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Třeboni 47625251/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Pelhřimově 7620261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Humpolci 57628261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Kamenici nad Lipou 87624261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Pacově 47622261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Písku 7628271/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Milevsku 27629271/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Prachaticích 7625281/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ ve Vimperku 27626281/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ ve Strakonicích 7622291/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Blatné 47624291/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice
  FÚ veVodňanech 37629291/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Táboře 7621301/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Soběslavi 27622301/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
  FÚ v Domažlicích 7626321/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Horšovském Týně 47628321/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Kdyni 37622321/0710 ČNB Plzeň 329 00 Plzeň 90
  FÚ v Chebu 7623331/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Aši 17629331/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Mariánských Lázních 27624331/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Karlových Varech 7620341/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Ostrově 17626341/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Toužimi 27621341/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Klatovech 7628351/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Horažďovicích 37624351/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Sušici 27629351/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Plzni 7629311/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ Plzeň-jih 7625361/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Blovicích 27626361/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Přešticích 37621361/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ Plzeň-sever 7622371/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Kralovicích 47624371/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Manětíně 37629371/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Rokycanech 97629381/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Sokolově 7627391/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Chodově 17622391/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Kraslicích 27628391/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Tachově 7626401/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v Boru 17621401/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ ve Stříbře 37622401/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
  FÚ v České Lípě 7620421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Doksech 57628421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Mimoni 27621421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Novém Boru 47622421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Děčíně 7628431/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Rumburku 27629431/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Chomutově 7625441/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Kadani 27626441/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ ve Vejprtech 37621441/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Jablonci nad Nisou 7622451/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Tanvaldě 17628451/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Železném Brodě 37629451/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Liberci 97629461/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ ve Frýdlantě 37626461/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Litoměřicích 7627471/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Libochovicích 47629471/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Roudnici nad Labem 27628471/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Lounech 7624481/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Podbořanech 27625481/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Žatci 47626481/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Mostě 7621491/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Litvínově 27622491/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Teplicích 7620501/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Bílině 17626501/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Ústí nad Labem 7623411/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
  FÚ v Havlíčkově Brodě 7625521/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Chotěboři 57622521/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Ledči nad Sázavou 37621521/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Hradci Králové 7628511/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Chlumci n.Cidlinou 57625511/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Novém Bydžově 37624511/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Chrudimi 7622531/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Heřmanově Městci 47624531/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Hlinsku 37629531/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Jičíně 97629541/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Hořicích v Podkrkonoší 67622541/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Nové Pace 47621541/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Náchodě 7627551/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Broumově 57624551/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Jaroměři 47629551/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Pardubicích 7624561/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Holicích 57621561/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Přelouči 47626561/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Rychnově n.Kn. 7621571/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Dobrušce 27622571/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Kostelci nad Orlicí 37628571/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Semilech 7629581/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Jilemnici 57626581/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Turnově 37625581/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ ve Svitavách 7626591/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Litomyšli 47628591/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Moravské Třebové 37622591/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Trutnově 7625601/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ ve Dvoře Králové nad Labem 27626601/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ ve Vrchlabí 37621601/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Ústí nad Orlicí 7622611/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ ve Vysokém Mýtě 47624611/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Žamberku 67625611/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
  FÚ v Blansku 7627631/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Boskovicích 47629631/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Letovicích 27628631/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ Brno I 97629621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ Brno II 47621621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ Brno III 37626621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ Brno IV 67622621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ Brno-venkov 7624641/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Ivančicích 57621641/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Tišnově 47626641/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Břeclavi 7621651/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Hustopečích 27622651/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Mikulově 37628651/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Zlíně 7629661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Luhačovicích 17624661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Otrokovicích 37625661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Valašských Kloboukách 57626661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Hodoníně 7626671/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Kyjově 47628671/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Veselí nad Moravou 37622671/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Jihlavě 7623681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Polné 17629681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Třešti 47625681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Telči 27624681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ V Kroměříži 7620691/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Bystřici pod Hostýnem 47622691/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Holešově 27621691/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Prostějově 97629701/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Konici 47621701/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Němčicích nad Hanou 37626701/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Třebíči 7627711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Jemnici 57624711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Moravských Budějovicích 77625711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Náměšti nad Oslavou 47629711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Uherském Hradišti 7624721/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Bojkovicích 27625721/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Uherském Brodě 47626721/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Vyškově 7621731/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Bučovicích 27622731/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Slavkově u Brna 37628731/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Znojmě 7629741/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Hrušovanech nad Jevišovkou 57626741/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Moravském Krumlově 37625741/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Žďáru nad Sázavou 7626751/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Bystřici nad Pernštejnem 17621751/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ ve Velkém Meziříčí 37622751/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
  FÚ v Bruntále 7620771/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Krnově 17626771/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ ve Frýdku-Místku 7628781/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí 37624781/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Třinci 87621781/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Karviné 7625791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Bohumíně 27626791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Českém Těšíně 37621791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Havířově 57622791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Orlové 67628791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Novém Jičíně 7624801/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ ve Fulneku 27625801/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Kopřivnici 47626801/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Olomouci 7621811/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Litovli 27622811/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ ve Šternberku 37628811/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Opavě 7629821/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Hlučíně 17624821/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ Ostrava I 7623761/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ Ostrava II 27624761/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ Ostrava III 47625761/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Přerově 7626831/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Hranicích 47628831/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Kojetíně 37622831/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Šumperku 7623841/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Jeseníku 7628861/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Zábřehu 27624841/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ ve Vsetíně 7620851/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ v Rožnově pod Radhoštěm 47622851/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
  FÚ ve Valašském Meziříčí 27621851/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
 •    © 1. daňová a účetní s.r.o.
  Design by Petr Kvapil